ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το βορειοηπειρωτικό πρόβλημα Γράφει ο Θαλής Μυλωνάς

Με αφορμή την, εν ψυχρώ, δολοφονία του Βορειοηπειρώτη ήρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα, φέρνω σήμερα στη δημοσιότητα συνοπτικά, το Βορειοηπειρωτικό πρόβλημα για ενημέρωση του ευρύτερου Ελληνικού λαού, προκειμένου να βγάλει, μετά λόγου γνώσεως, τα συμπεράσματά του

Πριν όμως προχωρήσω στην παρουσίαση του ζητήματος, για να γίνω καλύτερα αντιληπτός, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σύμφωνα με τις Αρχές και τους Κανόνες της Διεθνούς Νομιμότητας τα κράτη και μάλιστα αυτά που είναι μέλη του ΟΗΕ, έχουν χάσει την αποκλειστική κυριαρχική τους αρμοδιότητα και δεσμεύονται.

1] από το διεθνές συμβατικό και εθιμικό δίκαιο, που καταλαμβάνει υποχρεωτικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων, ο σεβασμός και η προστασία της ζωής του ανθρώπου, αποτελεί το ύψιστο δικαίωμα και τις Γενικές Αρχές του Δικαίου, που αποτελούν jus cogens δίκαιο και εφαρμόζεται το Διεθνές Δικαστήριο και

2] από τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογράψει τα Κράτη Μέλη και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, καθόσον έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα [pacta sunt servanda ].

Τα κράτη σήμερα είναι υποχρεωμένα να επιλύουν τις διαφορές τους με φιλικό τρόπο και σύμφωνα με την προβλεπομένη διαδικασία του άρθρου 33 του Κατ. Χαρτη του ΟΗΕ και τούτο γιατί ο πόλεμος έχει τεθεί εκτός Νόμου από την εποχή του Kellog Pact, τις συμφωνίες του Λουγκάνο, την ΚΤΕ, τον ΟΗΕ, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι κτλ. και έχει παύσει να δίνει τίτλο δικαιώματος στους νικητές των οποιονδήποτε συγκρούσεων.

Το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, θα πρέπει να πούμε ότι, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Κερκύρας, συνίσταται από δύο βασικά σκέλη ήτοι, το Μειονοτικό και το Εδαφικό,

α) Το Μειονοτικό το οποίο αναφέρεται στην διασφάλιση των δικαιωμάτων της εθνικής και γηγενούς ελληνικής μειονότητας, που ζει στη Βόρειο Ήπειρο, που όμως εντελώς παράνομα και αυθαίρετα περιήλθε, έπειτα από τις πιέσεις της Αυστρίας και της Ιταλίας στο Αλβανικό Κράτος και περιλαμβάνει,

1) Την Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους όρους του Πρωτόκολλου της Κέρκυρας, το οποίο υπογράφτηκε μετά τον νικηφόρο αυτονομικό αγώνα το 1914, και δίνει ευρύτατες ελευθερίες στην Ελληνική μειονότητα όπως, αυτοδιοίκησης, εκπαίδευσης, θρησκείας, αστυνομίας κτλ. υπό την εγγύηση για την εφαρμογή και διατήρησή του, των Δυνάμεων που το υπέγραψαν .

Το Πρωτόκολλο αποτελεί πολυμελή συμφωνία σε ισχύ ,όπως και όλες οι άλλες συμφωνίες που καλύπτουν τις μειονότητες της Ευρώπης και γιατί δεν υπάρχει χρονικό όριο λήξεως, δεν καταγγέλθηκε ποτέ επισήμως σε αυτούς που το υπέγραψαν, δεν υπογράφτηκε νεώτερη συμφωνία που να το ανατρέπει και δεν προέκυψαν γεγονότα που να είχαν ως αποτέλεσμα την ανατροπή των παραγόντων εκείνων, που οδήγησαν στην υπογραφή του, για να εφαρμοστεί ο κανόνας rebus sic standibus και

2) Την Διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, που προβλέπονται από την Οικουμενική Διακήρυξη της Γεν Συνέλευσης του ΟΗΕ καθώς επίσης και από τις Συμφωνίες για τα πνευματικά, αστικά και κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία η Αλβανία έχει αναλάβει να σέβεται και να προστατεύει ενώπιον της ΚΤΕ και του διαδόχου αυτής ΟΗΕ, του Δ.Δ.Δ.Δ. αλλά και από την τελευταία Συμφωνία [1996] που υπέγραψε με την Ελλάδα και που όλα μαζί αποτελούν διεθνές εθιμικό δίκαιο δηλ. δίκαιο υποχρεωτικής εφαρμογής, από όλες τις χώρες της διεθνούς κοινότητας.

Παρά ταύτα η ζωή των Ελλήνων στη Βόρειο Ήπειρο υπήρξε από την αρχή, δυσμενής και καταπιεστική, για να εξελιχθεί σε εφιαλτική κυρίως κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος, με κάτεργα και στρατόπεδα ,όπως τα περιγράφουν αυτοί που τα έζησαν, για να μην αναφερθώ και στα εν συνεχεία η πρόσφατα γεγονότα τα οποία ως γνωστόν τα γνωρίζουμε όλοι μας, και για τα οποία έχουν ήδη γίνει αλλεπάλληλες καταγγελίες από τη χώρα μας.

Από την πλευρά μου εκείνο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι η πολιτική αυτή της Αλβανίας, κατά της γηγενούς εθνικής μας μειονότητας, έρχεται σε αντίθεση με τις Συμφωνίες που έχει υπογράψει, είναι παράνομη και πολλές φορές εγκληματική, που δίνει το δικαίωμα στους Έλληνες της μειονότητας και στην Ελλάδα να προσφύγουν στην Επιτροπή για τα Ανθρώπινα δικαιώματα στον ΟΗΕ, στην Επιτροπή και το Δικαστήριο του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και στο Ποινικό Δικαστήριο της Ρώμης, για να ζητήσουν την καταδίκη της, την αποκατάσταση των ζημιών και την λήψη μέτρων για την αποτροπή παρομοίων ενεργειών στο μέλλον κτλ.

β] Το Εδαφικό, που σημαίνει, το ιερό και απαράγραπτο δικαίωμα της Ελλάδας για την διεκδίκηση της Βορείου Ηπείρου, στην οποία ανήκει από τα προϊστορικά χρόνια, όπως αναφέρει ο Όμηρος, αφού εκεί βοσκούσε τα κοπάδια του ο Οδυσσέας και βεβαιώνεται από τους αρχαίους συγγραφείς και από τις αρχαιολογικές ανασκαφές των Ελληνικών πόλεων, όπως της Φοινίκης, του Βουθρωτού, της Απολλωνίας, της Επιδάμνου κτλ.

Η Εδαφική τώρα διεκδίκηση της Β.Η. μπορεί να γίνει, με βίαια στρατιωτικά η με ειρηνικά μέτρα, όπως

α) με τους όρους του alla manu militare, δηλ. δια της στρατιωτικής βίας, την οποίαν απορρίπτουμε, γιατί ο ΟΗΕ και το Διεθνές Εθιμικό και Συμβατικό Δίκαιο, το απαγορεύουν αλλά και γιατί η μικρή, έντιμη και ηρωική Ελλάδα, θα πρέπει να σέβεται τη Διεθνή Νομιμότητα και

β) με την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, τις Διεθνείς Συνθήκες και τις Αποφάσεις που έχουν ληφθεί, όπως θα δούμε παρακάτω, που προβλέπουν την παραχώρηση της Β.Η. στην Ελλάδα..

Βέβαια σήμερα η Διεθνής Νομιμότητα δεν επιτρέπει τις αλλαγές των συνόρων, πλην όμως οι ριζικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο χώρο των δυτικών Βαλκανίων αλλά και στον χώρο των Νοτιοανατολικών χωρών έχουν γίνει με τη χρήση βίαιων μέτρων και κατά παράβαση της διεθνούς νομιμότητας όπως, η Διάλυση Γιουγκοσλαβίας, η Ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, η διαίρεση της Ουγγαρίας, η ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσία κτλ.).

Στην δική μας, όμως περίπτωση, η διεκδίκηση της Βορείου Ηπείρου από την Ελλάδα, δεν επιδιώκεται με βίαια μέτρα, αλλά με την εφαρμογή μιας σειράς από διεθνείς συμφωνίες, συνθήκες και αποφάσεις, που έχουν αναγνωρίσει και επιβάλλουν την παραχώρηση της Β.Η. στην Ελλάδα, λόγω ιστορικών, κοινωνικών και γεωστρατηγικών ισορροπιών των Βαλκανίων κτλ. Αλλά και λόγω Συμβατικών Υποχρεώσεων των Μεγ. Δυνάμεων, οι οποίες αναγνώρισαν τα δίκαια της Ελλάδος για τη Βόρειο Ήπειρο και υποσχέθηκαν κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Ελλάδα γινότανε ολοκαύτωμα, με απώλειες, 13.327 νεκρούς Αξιωματικούς και στρατιώτες, στα βουνά της Βορείου Ηπείρου και 1.606.922 θύματα κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου δηλ. το [1/7] του πληθυσμού της και ολόκληρο τον οικονομικό της πλούτο, στη στεριά και τη θάλασσα, για να δώσει έτσι την πρώτη Νίκη στους συμμάχους και για να συντελέσει αποφασιστικά στη Νίκη κατά του Άξονα.

Η υπόσχεση λοιπόν αυτή των Μεγάλων Δυνάμεων, η οποία έχει Συμβατικό χαρακτήρα και συναρτάται με τη Συνδιάσκεψη των Παρισίων του 1946 και την Επιτροπή των Υπουργών των Εξωτερικών των Μεγάλων Δυνάμεων, δεν έχει δυστυχώς μέχρι σήμερα εκπληρωθεί, παρά το γεγονός ότι είχε διακηρυχθεί επισήμως και από τα αρμόδια πρόσωπα, που είχαν την αρμοδιότητα και πληρεξουσιότητα να δεσμεύουν τις χώρες τους, όπως ήταν οι ηγέτες των συμμάχων χωρών, ο Τσώρτσιλ, ο Ηντεν, ο Ρούσβελτ, ο Ντέ-Γκώλ, οι Επίσημες Ανακοινώσεις της Σοβιετικής Ένωσης, οι Στρατηγοί που διεξήγαγαν τον πόλεμο κτλ.

Πέραν όμως των υποσχέσεων και ταυτοχρόνως συμβατικών υποχρεώσεων των Μεγ. Δυνάμεων για την παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου, η Ελλάδα διεκδικεί την Βόρειο Ήπειρο –όπως είπαμε –και υπάρχει προς τούτοις και περαιτέρω αναγνώριση του δικαιώματός της και από την Ολομέλεια της Συνδιάσκεψης των 21 Εθνών που διεξήγαγαν τον πόλεμο κατά του Άξονος και συνήλθαν στο Παρίσι στις 29/7/ έως τις 15/10/1946, πλην όμως ανέβαλαν να αποφασίσουν, παραπέμποντας το θέμα, σε μελλοντική Σύνοδο των 4 Υπουργών των Μεγ. Δυνάμεων και τούτο γιατί η Ελλάδα είχε χάσει το κύρος, την αίγλη και το σθένος της, λόγω των εσωτερικών ιδεολογικών της συγκρούσεων και της ανταρσίας του Κ.Κ.Ε., που έδωσε το άλλοθι στο υπουργό της Σοβιετικής Ένωσης Μολότωφ , να αρνηθεί τη συζήτηση και να παραπέμψει το ζήτημα σε μελλοντική συζήτηση..

Τέλος, στη Συνδιάσκεψη των 4 ΥΠ.ΕΞ. στις 4/11/1946 στη Νέα Υόρκη, συμφωνήθηκε όπως το αίτημα της Ελλάδος για τη Βόρειο Ήπειρο αποφασιστεί μετά την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης, με την Αυστρία και τη Γερμανία, και για την μεν Αυστρία, η Συνθήκη Ειρήνης υπογράφτηκε στις 15/5/1955, για δε τη την Γερμανία στη Μόσχα το Σεπτέμβριο το 1990, πλην όμως η εκκρεμότητα του Αιτήματός της Ελλάδος, για τη διεκδίκηση της Βορείου Ηπείρου, παρέμεινε και πάλι εκκρεμές, καθόσον η επίσημη Ελλάδα, εκτός μιας επιστολής του Μακαριστού Μητροπολίτου Σεβαστιανού, ουδέν έπραξε.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι η υποχρέωση παραχώρησης της Β.Η. στην Ελλάδα, προβλεπότανε από μια σειρά διεθνείς συμφωνίες, τις οποίες και παραθέτω κατωτέρω, οι οποίες δεν μπορούν να αγνοηθούν, γιατί ορίζουν και προσδιορίζουν το πολιτικό παρελθόν και το μέλλον της Β.Η. όπως .

1] Η Συμφωνία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Γεωργίου Θεοτόκη με τον ηγέτη των Αλβανών Ισμαήλ Βλώρα το 1908 , πριν τον προσεταιριστούν και γίνει πράκτορας τους, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ιταλία, να προχωρήσουν τα Ελληνικά στρατεύματα μέχρι τον Αυλώνα, το Γενούσο ποταμό κα εκείθεν μέχρι το Μοναστήρι, για τον καθορισμό των συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.

2] Η συμφωνία της Ελλάδος με την Γιουγκοσλαβία το 1913, με την οποίαν αναγνωριζόταν η υπαγωγή της Βορείου Ηπείρου, υπό την επιρροή της Ελλάδος

3] Η συμφωνία της Αντάντ [1915] [Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία] με την Ιταλία, η οποία προέβλεπε ότι η Ελλάδα θα έπαιρνε τη Βόρειο Ήπειρο.

4] Η συμφωνία [μυστική] Βενιζέλου –Τιτόνι [1919] σύμφωνα με την οποίαν η Ιταλία ανελάμβανε να υποστηρίξει στη Συνδιάσκεψη των Παρισίων [1920] τις διεκδικήσεις της Ελλάδος στη Βόρειο Ήπειρο

5] Η Απόφαση του Συμβουλίου Ειρήνης στη Συνδιάσκεψη των Παρισίων το 1920, σύμφωνα με την οποία είχε αποφασιστεί να παραχωρηθεί η Βόρειος Ήπειρος στην Ελλάδα

6] Η συμφωνία της Ελλάδας με την Αλβανία το 1920, στην Καπεστίτσα με την οποίαν η Αλβανία αναγνώριζε τα δικαιώματα της Ελλάδος στη Βόρειο Ήπειρο.

7] Η απελευθέρωση της Β.Η. τρείς φορές από τον Ελληνικό στρατό, [1912/13, 1914, 1940 ] .

8] Η τελευταία πρόταση ένωσης της Αλβανίας με την Ελλάδα έγινε το 1944, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών κομμάτων της Αλβανίας, οι εκπρόσωποι των οποίων με επικεφαλής τον τέως Πρωθυπουργό τους Κότσια Κότα, επισκέφτηκαν την Ελλάδα για αυτό το σκοπό, που όμως τελικώς δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί οι Γερμανοί δεν είχαν αποχωρήσει ακόμη από την Ελλάδα και η Ελληνική Κυβέρνηση βρισκόταν ακόμη στο Λίβανο και έως ότου φθάσει στην Ελλάδα, ο Εμβέρ Χότζα στην Αλβανία, με τη βοήθεια του Τίτο, κατέλαβε την εξουσία και ματαίωσε τα σχέδιά τους.

9] Οι Αποφάσεις της Αμερικανικής Γερουσίας το 1920 και το 1946, με τις οποίες οι Αμερικανοί είχαν αποφασίσει να παραχωρηθεί η Βόρειος Ήπειρος στην Ελλάδα .

Κατόπιν των ανωτέρω νομίζω ότι η χώρα μας θα πρέπει να επανέλθει επισήμως επί του θέματος, για να ανοίξει τη θύρα της νόμιμης διαδικασίας, Ενώπιων της Επιτροπής των 4 Μεγ. Δυνάμεων, όπως αυτή προβλέπεται από τη διεθνή νομιμότητα, με σκοπό την λήψη απόφασης για την ικανοποίηση του αιτήματός μας.

Το ΥΠΕΞ θα πρέπει να συγκροτήσει Επιτροπή Εξειδικευμένων Διπλωματών και Επιστημόνων, η οποία αφού μελετήσει το ζήτημα από κάθε πλευρά, να ετοιμάσει το Φάκελο και το σχέδιο που θα να εισηγηθεί στην Κυβέρνηση, για την περαιτέρω πορεία ..

Τέλος καθ’ όσον αφορά τώρα, την Επιθετική πολιτική της Αλβανίας, η αντιμετώπισή της θα μπορούσε να γίνει άμεσα και αποτελεσματικά, με τη λήψη μιας σειράς μέτρων Αντιποίνων, τα οποία είναι νόμιμα και σύμφωνα με Διεθνή Νομιμότητα, για να σταματήσει ο τσαμπουκάς και για να μην μετατραπεί σε καρκίνωμα, όπως το Σκοπιανό ήτοι ..

1] Προσφυγή της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κατά της Αλβανίας η οποία με την επιθετική πολιτική της και την ασύδοτη προπαγάνδα της, απειλεί την εθνική μας ακεραιότητα και την Εθνική μας Ανεξαρτησία, κατά παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας και του Κατ. Χάρτη του ΟΗΕ. Διαταράσσει τις φιλικές και ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, η συνέχισή των οποίων προκαλεί τον κίνδυνο διατάραξης της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας της περιοχής , για αυτό θα πρέπει να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της .

2] Αποστολή ΝΟΤΑΣ Διαμαρτυρίας προς την Αλβανική Κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα τις πάσης φύσεως διακηρύξεις της κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας και της Ελληνικής μειονότητας και να αποσύρει τους χάρτες και τα βιβλία από τα Αλβανικά Σχολεία, με τα οποία διδάσκεται η νεολαία της Αλβανίας πλαστογραφημένη την Ιστορία της, ότι δήθεν οι ιστορικές προσωπικότητες των Ελλήνων είναι Αλβανοί κτλ.[κατά παράβαση των Συμφωνιών της ΟΥΝΕΣΚΟ] καθώς επίσης και ότι τμήματα της Ελληνικής Επικράτειας μέχρι την Αμφιλοχία και τον Αμβρακικό κόλπο, τη Δυτική Μακεδονία και την Κέρκυρα, ανήκουν στην Αλβανία.

3] Η Ελλάδα ενώπιον αυτής της ασύδοτης προπαγάνδας των Αλβανών θα πρέπει να τους θέση τακτή προθεσμία, η παρέλευση της οποίας απράκτου θα δίνει το δικαίωμα στην Ελλάδα να ασκεί Veto και να διακόπτει όλες τις συνομιλίες , για την ένταξη της Αλβανίας στους Διεθνείς και Δυτικο-Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

4] Η Ελλάδα να ζητήσει εντός τακτής προθεσμίας την κατάθεση στα Αστυνομικά Τμήματα, Υπευθύνων Δηλώσεων, όλων των Αλβανών που ζουν στην Ελλάδα, στις οποίες να αναφέρονται

α) ο αριθμός ατόμων κάθε οικογένειας

β) η Δ/νση της κατοικίας του

γ) η εργασία και ο τόπος της δουλειάς τους, ώστε να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τους ελέγχουμε και να τους απελαύνουμε ..

5] Η Ελλάδα να προχωρήσει στο κλείσιμο των συνόρων , μεταξύ των δύο χωρών και στην απαγόρευση εισόδου και εξόδου ατόμων και εμπορευμάτων.

Εάν παρά ταύτα, η Αλβανία συνεχίσει την προπαγάνδα και τις απειλές της εναντίον της χώρας μας, τα Αντίποινα μέτρα θα πρέπει να αυξηθούν όπως ..

1) Να προχωρήσει η χώρα μας, στην πολιτική των κανονιοφόρων και να αποκλείσει με δύο φρεγάτες την είσοδο και έξοδο των λιμανιών της Αλβανίας και να ασκήσει νηοψίες στα διερχόμενα πλοία, για την πάταξη του λαθρεμπορίου, ναρκωτικών ουσιών, λαθραίων τσιγάρων, εμπόριο λευκής σαρκός, παράνομων μεταναστών κτλ.

2] Να στείλει ένα σμήνος F16, να σαρώσει τον εναέριο χώρο της Αλβανίας με πτήση πάνω από τις στέγες των σπιτιών τους

3) Να απελάσει 50.000, σαν πρώτη δόση, Αλβανούς που ζουν στην Ελλάδα, αδιακρίτως φύλου, ηλικίας, θρησκεύματος, εργασίας κ.τ.λ. και να τους απαγορεύσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα και ας πάνε αυτοί στην Αλβανία να τα βρουν μεταξύ τους και

4] Να επανέλθουμε και πάλι στο εμπόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, που τυπικά και νόμιμα δεν έχει λήξει και να διακόψουμε τις διμερείς διπλωματικές μας σχέσεις αλλά και τις έμμεσες σε διεθνές επίπεδο.

Βέβαια, πάντα ταύτα, και πολλά άλλα, τα οποία , θα μπορούσαν να λάβουν χώρα εκ μέρους της χώρας μας, η οποία δυστυχώς παρά τα δήγματα [δαγκώματα] που δέχεται από τους όφεις των Βορείων συνόρων, τα αντιμετωπίζει σταθερά και ψύχραιμα, ως βασικός πυλώνας σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας της περιοχής, στον οποίον τους καλούμε να προχωρήσουν για το καλό όλων μας…

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΤΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *